Planejament i gestió urbanística


En exposició pública

Informació pública d’un Projecte d’Actuació Específica

L’Ajuntament de Palau-sator està tramitant l’aprovació d’un Projecte d’Actuació Específica d’iniciativa privada promogut per Agroalimentària Mas Saulot, SL per a definir l’execució de les obres de l’obertura d’un nou tram de camí en sòl no urbanitzable, expedient X2019000164.

S’exposa al públic durant el termini d’un mes mitjançant la publicació del present edicte en el Butlletí Oficial de la província de Girona, web municipal, tauler d’edictes i e-tauler (seu electrònica), per tal que qualsevol persona pugui consultar i presentar les al·legacions que considerin oportunes al respecte.

Podeu consulta el document íntegre clicant aquí