Planejament i gestió urbanística


Projecte d’Urbanització PAU04 Sant Julià (en exposició pública)

Pla Especial Urbanístic PEU-04 Entorn església de Sant Pere de Palau (en exposició pública)