Planejament i gestió urbanística


Aprovació provisional del Pla Especial Urbanístic PEU-04 “Entorn església de Sant Pere de Palau” (en exposició pública)

Modificació puntual del POUM “Modificació de la xarxa bàsica rural” d’iniciativa privada (en exposició pública)

El Ple Municipal de Palau-sator en sessió del dia 28 d’octubre de 2020 ha acordat assumir la iniciativa de la proposta presentada pel Sr. Llorenç Frigola Vidal, en representació de la societat AGROALIMENTARIA MAS SAULOT, SL per la qual sol·licita la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del vigent planejament general denominada “MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA DE ORDENACIO URBANA MUNICIPAL DE PALAU-SATOR MODIFICACIÓ DE LA XARXA BÀSICA LOCAL” amb data 4 de setembre de 2020 per a la substitució del traçat d’una part d’un camí públic que forma part de la Xarxa Bàsica Local Rural per l’obertura d’un nou tram de camí en finca de sòl no urbanitzable, i aprovar-la inicialment. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en l’enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=270098&idens=1712150006

Aprovació inicial Projecte d’urbanització del sector PAU-02 “Migdia”

Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació sector PAU-02 “Migdia”