Planejament i gestió urbanística


En exposició pública

Modificació puntual del POUM “Modificació de la xarxa bàsica rural” d’iniciativa privada 

El Ple Municipal de Palau-sator en sessió del dia 28 d’octubre de 2020 ha acordat assumir la iniciativa de la proposta presentada pel Sr. Llorenç Frigola Vidal, en representació de la societat AGROALIMENTARIA MAS SAULOT, SL per la qual sol·licita la tramitació i aprovació d’una modificació puntual del vigent planejament general denominada “MODIFICACIO PUNTUAL DEL PLA DE ORDENACIO URBANA MUNICIPAL DE PALAU-SATOR MODIFICACIÓ DE LA XARXA BÀSICA LOCAL” amb data 4 de setembre de 2020 per a la substitució del traçat d’una part d’un camí públic que forma part de la Xarxa Bàsica Local Rural per l’obertura d’un nou tram de camí en finca de sòl no urbanitzable, i aprovar-la inicialment. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en l’enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=270098&idens=1712150006

Aprovació inicial Projecte d’urbanització del sector PAU-02 “Migdia” 

Projecte d’urbanització que executa el Polígon d’actuació urbanística núm. 02 (PAU-02) delimitat al POUM del municipi de Palau-sator, redactat per l’enginyer de Camins Canals i Ports, Sr. Xavier Frigola Mercader, de l’empresa TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME, SL, de data setembre de 2020, promogut per l’Ajuntament de Palau-sator. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en l’enllaç següent:

Memòria i annexos. https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=270905&idens=1712150006

Plànols. https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=286840&idens=1712150006

Pressupost. https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=286839&idens=1712150006

Plec de condicions. https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=286837&idens=1712150006

Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació sector PAU-02 “Migdia”

Projecte de reparcel·lació voluntària del sector PAU-02 de Palau-sator, promogut per JOSEP AGUSTÍ ORIOL i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola Mercader, en representació de la societat TECPLAN ENGINYERIA I URBANISME SL amb data setembre de 2020. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en l’enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=270906&idens=1712150006

Verificació del Text Refós del Pla Especial Urbanístic 04 del àmbit de l’entorn de l’Església de Palau-sator i l’aparcament

El PLE en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 19 de maig de 2021 ha adoptat d’acord d’aprovar la verificació del “Text refós del Text Refós Pla especial urbanístic PEU 04 Entorn església de Sant Pere de Palau-sator” que incorpora les prescripcions de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 16 de novembre de 2020 amb el seu núm. Expedient: 2020 / 071191 / G. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en l’enllaç següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=302920&idens=1712150006

Aprovació inicial del Projecte d’urbanització que executa el PAU-01 MAS POU

Per Decret de l’Alcaldia 2021DECR000107 de data 16/06/2021 s’ha resolt aprovar inicialment el Projecte d’urbanització que executa el sector PAU-01 MAS POU delimitat al POUM del municipi de Palau-sator redactat per l’enginyer de camins canals i ports Sr. Xavier Frigola Mercader, en representació del promotor Sr. Josep Maria Frigola Mercader. La consulta de la documentació aprovada es pot fer en els enllaços següents:

MEMÒRIA I ANNEXOS del Projecte d’urbanització PAU-01 MAS POU

PLÀNOLS del Projecte d’urbanització PAU-01 MAS POU