Obres públiques i Activitats

Projecte obra Millora energètica de l’edifici de les antigues escoles de Sant Feliu de Boada

Aprovat el Projecte tècnic de l’actuació, es sotmet a informació pública durant el termini de trenta dies. Podeu consultar aquí:


Informació pública

Projecte d’Actuació Específica per a definir l’execució de les obres de construcció d’una canonada de impulsió de la xarxa municipal de clavegueram a l’entrada al nucli de Palau‐Sator, parcialment en sòl no urbanitzable, redactat per Xavier Frigola Mercader, enginyer de Camins, Canals i Ports– Urbanista, amb data juny de 2021. El projecte d’actuació específica es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes des la publicació al BOP. Expedient X2020000046

Projecte d’actuació específica canonada impulsió aigües residuals entrada Palau-sator 

Projecte d’obra local ordinària de condicionament dels camins públics 1 i 3 de la Muntanya Seca

Projecte aprovat inicialment per Decret de l’Alcaldia de 25 de novembre de 2021 i redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola i Mercader de data novembre de 2021, amb un pressupost d’execució material per contracta de 65.797,05 euros (IVA no inclòs). Podeu consultar el contingut dels documents del projecte clicant els següents enllaços:

Document 1 Memòria 

Document 2 Plànols

Document 3 Pressupost

Aprovació inicial del projecte tècnic de Millora paisatgística de l’accés al nucli urbà de Palau-sator

Per Decret de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2021 s’ha aprovat inicialment el projecte de l’obra “MILLORA PAISATGÍSTICA DE L’ACCÉS AL NUCLI URBÀ DE PALAU-SATOR”, redactat per l’enginyer de camins, canals i ports Sr. Xavier Frigola i Mercader, amb un pressupost d’execució material per contracta de 52.422,50 € (IVA no inclòs) i s’ha sotmès a un termini de 30 dies hàbils comptats a partir del dia següent de la publicació d’aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis electrònics d’aquest Ajuntament. Podeu consultar el projecte sencer clicant el següent enllaç:

Projecte de millora de l’accés al nucli urbà de Palau-sator

Aprovació de la memòria valorada Reparació del dipòsit municipal d’aigua potable

Per Decret de l’Alcaldia de 22 de desembre de 2021 s’ha aprovat la memòria valorada “Reparació del dipòsit d’aigua potable” amb un pressupost d’execució material de 39.981,54 € (IVA exclòs) i 48.377,66 € (IVA inclòs),  redactada per l’enginyer de camins, canals i ports Xavier Frigola Mercader, col·legiat núm. 19.014. 

Memòria valorada de reparació del dipòsit municipal d’aigua potable

Projecte per a l’establiment d’activitat ramadera de cria de cavalls

Es fa públic que l’Ajuntament de Palau-sator està tramitant el projecte d’establiment de nova activitat de cria de cavalls en una finca de la parcel·la 30, polígon 3 de Palau-Sator presentat per la Sra. Bettina Zimmer atès que es tracta d’un projecte dels que comporten l’establiment o l’ampliació d’activitats ramaderes. D’acord amb l’art 49.3 el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC) aquest projecte es sotmet a un període d’informació pública per un termini de vint dies

Projecte unitari d’obres i activitats per a l’establiment d’activitat ramadera de cria de cavalls

Plànols del projecte per a l’establiment d’activitat ramadera de cria de cavalls