Obres públiques i Activitats

Informació pública

La societat Agroalimentaria Mas Saulot SL ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la llicència per a una ampliació de l’activitat de bar restaurant amb terrassa per a la celebració de banquets a les instal·lacions del Mas Saulot en la parcel·la 16 del polígon 2 del cadastre de rústica de Palau-sator. De conformitat amb el que estableixen els articles 22 i 102 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives, s’ha obert informació pública durant el termini de vint dies comptats a partir del següent de la seva publicació en el Butlletí oficial de la Província de Girona, perquè aquelles persones que d’alguna manera es considerin afectades per causa de l’activitat que hom pretén establir puguin formular les al·legacions que estimin oportunes.

Cliqueu en aquest enllaç per visualitzar la sol·licitud PROJECTE EXTENSIÓ ACTIVITAT JARDÍ MAS SAULOT