Obres públiques i Activitats

Informació pública

La societat MAS POU PALAUSATOR SL  ha sol.licitat d’aquest Ajuntament la llicència per a una actualització i ampliació de l’activitat de bar restaurant amb terrassa a les instal·lacions de la plaça de la Mota, 4 de Palau-sator. Expedient número X2019000222

Cliqueu en aquest enllaç per visualitzar el/s documents tècnic/s relacionat/s:

 Memòria_Projecte activitat Bar-Restaurant terrassa Mas Pou

P1_Projecte activitat Bar-Restaurant terrassa Mas Pou

P2_Projecte activitat Bar-Restaurant terrassa Mas Pou

P3_Projecte activitat Bar-Restaurant terrassa Mas Pou

La societat AGROALIMENTARIA MAS SAULOT SL ha sol·licitat d’aquest Ajuntament la llicència per a una ampliació de l’activitat del bar i restaurant amb terrassa, saló de banquets i esdeveniments al jardí exterior, concretament, per l’ampliació de dues noves pèrgoles exteriors com a terrasses pels clients. Expedient X2019000218

Cliqueu en aquest enllaç per visualitzar el/s documents tècnic/s relacionat/s:

Plànol distribució planta general Pèrgoles

Annex I Estudi acústic

Annex II Estudi acústic

Annex definició places aparcament

El Sr. Xavier Bañeras Jacomet ha sol·licitat una modificació de la llicència ambiental com a canvi no substancial de la GRANJA ROCA PALOUA, concretament, el canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera inicial de 2200 places de porcs d’engreix i 1150 gallines ponedores es canvia a una capacitat productiva de 2500 places de porcs d’engreix, situada a les Afores, s/n de Palau-sator. Expedient X20200000075

Projecte modificació llicència ambiental Roca Paloua

Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2021 s’ha aprovat inicialment el projecte executiu “Ampliació del cementiri de Palau-sator, fase 2”, redactat per l’arquitecta Sandra Fernández Soteras en data març 2019 de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb un pressupost de contracte de 17.059,13 euros (IVA no inclòs). Queda sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació al BOP. Expedient X2018000242

Projecte executiu “Ampliació del cementiri de Palau-sator, fase 2”