Obres públiques i Activitats

Informació pública

El Sr. Xavier Bañeras Jacomet ha sol·licitat una modificació de la llicència ambiental com a canvi no substancial de la GRANJA ROCA PALOUA, concretament, el canvi d’orientació productiva de l’explotació ramadera inicial de 2200 places de porcs d’engreix i 1150 gallines ponedores es canvia a una capacitat productiva de 2500 places de porcs d’engreix, situada a les Afores, s/n de Palau-sator. Expedient X20200000075

Projecte modificació llicència ambiental Roca Paloua


Per Decret de l’Alcaldia de data 29 de gener de 2021 s’ha aprovat inicialment el projecte executiu “Ampliació del cementiri de Palau-sator, fase 2”, redactat per l’arquitecta Sandra Fernández Soteras en data març 2019 de l’Àrea d’Arquitectura i Urbanisme del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb un pressupost de contracte de 17.059,13 euros (IVA no inclòs). Queda sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils des de la seva publicació al BOP. Expedient X2018000242

Projecte executiu “Ampliació del cementiri de Palau-sator, fase 2”


L’Ajuntament de Palau-sator està tramitant l’aprovació d’un Projecte d’Actuació Específica per a definir l’execució de les obres de construcció d’una canonada de impulsió de la xarxa municipal de clavegueram a l’entrada al nucli de Palau‐Sator, parcialment en sòl no urbanitzable, redactat per Xavier Frigola Mercader, enginyer de Camins, Canals i Ports– Urbanista, amb data juny de 2021. El projecte d’actuació específica es sotmet a informació pública durant el termini d’un mes des la publicació al BOP. Expedient X2020000046

Projecte d’actuació específica canonada impulsió aigües residuals entrada Palau-sator