Ordenances fiscals

  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.- GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)
  • ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)
  • CLIQUEU aquí pel Text refós de les Ordenances fiscals números 1, 2, 3 i 4 

Modificació de les Ordenances fiscals número núm. 2 reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) i número 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en relació a la instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent de el sol per a l’autoconsum

Modificació de l’Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana.