Ordenances fiscals

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1.- GENERAL DE GESTIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 2 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.- REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM)

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 4 – REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

CLIQUEU aquí pel Text refós de les Ordenances fiscals números 1, 2, 3 i 4