Calendari fiscal

CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2019

Edicte de publicació al BOP https://baixemporda.cat/documents/contingut/contingut1166.pdf

Període 1 d’abril de 2019 a 31 de maig de 2019

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Taxa de recollida d’escombraries

Taxes habitatges i locals (ex. vàries)

Taxa de cementiri

Període 1 de juliol de 2019 a 1 d’octubre de 2019

Impost sobre béns immobles urbans

Impost sobre béns immobles rústics

Impost sobre activitats econòmiques

Si voleu rebre alertes de calendari del contribuent al vostre correu electrònic cliqueu AQUÍ

(La recepció d’informació sobre els períodes de cobrament mitjançant aquest servei d’alertes no substitueix les formes legalment establertes a l’article 102 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària. Les incidències en la recepció d’aquest avís no són al·legables en recursos tributaris.)