Edictes publicats al BOP

Exercici: 2022 Bop: 15-0 Edicte: 256 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals núm. 2, reguladora de l'Impost sobre Béns Immobles i núm. 4, reguladora de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) en relació a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11148 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del projecte d'obra "Millora paisatgística de l'accés al nucli de Palau-sator"
Exercici: 2022 Bop: 2-0 Edicte: 11111 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de la memòria valorada del projecte de reparació del dipòsit d'aigua potable
Exercici: 2021 Bop: 246-0 Edicte: 10712 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública d'un projecte d'actuació específica
Exercici: 2021 Bop: 238-0 Edicte: 10365 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
Exercici: 2021 Bop: 232-0 Edicte: 10046 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del Projecte de condicionament de diversos camins a la Muntanya Seca - Camins 1 i 3 al tm de Palau-sator
Exercici: 2021 Bop: 227-0 Edicte: 9827 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del Projecte d'urbanització que executa el PAU-01 "Mas Pou" de Palau-sator
Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9413 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del projecte tècnic de telecomunicacions de les instal·lacions de la xarxa FTTH GPON
Exercici: 2021 Bop: 211-0 Edicte: 9082 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals núm. 2 reguladora de l'Impost sobre béns immobles i núm. 4 reguladora de l'Impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO) en relació a la instal·lació de sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol per a l'autoconsum
Exercici: 2021 Bop: 208-0 Edicte: 8886 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2021