Edictes publicats al BOP

Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8349 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització que executa el PAU-02 "Migdia" de Palau-sator
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de la conformitat inicial del projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-02 "Migdia"
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8132 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Assumpció de la proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM del municipi de Palau-sator pel que fa al traçat d'un camí públic en SNU, d'iniciativa privada
Exercici: 2020 Bop: 211-0 Edicte: 7732 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 209-0 Edicte: 7676 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de la sol·licitud d'una modificació de la llicència ambiental com a canvi no substancial
Exercici: 2020 Bop: 199-0 Edicte: 7278 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública de Palau-sator
Exercici: 2020 Bop: 186-0 Edicte: 6696 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de la sol·licitud d'ampliació d'una llicència d'activitat
Exercici: 2020 Bop: 152-0 Edicte: 5578 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable