Edictes publicats al BOP

Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5332 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Rectificació de l'error material de l'Ordenança fiscal núm. 8, reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4503 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació 2022 per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 90-0 Edicte: 3792 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació publica d'un projecte que comporta l'establiment d'activitat ramadera de cria de cavalls
Exercici: 2022 Bop: 88-0 Edicte: 3716 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació d'un conveni de permuta entre l'Ajuntament de Palau-sator i Agroalimentaria Mas Saulot SL que té per finalitat facilitar l'execució del POUM de Palau-sator
Exercici: 2022 Bop: 77-0 Edicte: 3182 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del text íntegre de la modificació de l'Ordenança fiscal núm.8, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU)
Exercici: 2022 Bop: 76-0 Edicte: 3100 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació provisional de diversos padrons fiscals per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 74-0 Edicte: 2981 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial d'un projecte d'obra local ordinària
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2491 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària de millora paisatgística de l'accés al nucli urbà de Palau-sator
Exercici: 2022 Bop: 65-0 Edicte: 2490 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del projecte d'obra local ordinària de condicionament de diversos camins a la Muntanya Seca - camins 1 i 3 al t.m. Palau-sator
Exercici: 2022 Bop: 60-0 Edicte: 2253 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2022