Edictes publicats al BOP

Exercici: 2021 Bop: 64-0 Edicte: 2478 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Informació pública de sol·licitud d'una llicència urbanística en sòl no urbanitzable
Exercici: 2021 Bop: 40-0 Edicte: 1425 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 753 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Convocatòria de les places de jutge de pau titular i substitut
Exercici: 2021 Bop: 25-0 Edicte: 719 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial d'un projecte d'obra local ordinària
Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 433 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 250-0 Edicte: 9990 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8349 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 1/2020
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8331 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització que executa el PAU-02 "Migdia" de Palau-sator
Exercici: 2020 Bop: 221-0 Edicte: 8319 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Exposició pública de la conformitat inicial del projecte de reparcel·lació voluntària del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-02 "Migdia"
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8132 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR - Assumpció de la proposta d'aprovació inicial de la modificació puntual del POUM del municipi de Palau-sator pel que fa al traçat d'un camí públic en SNU, d'iniciativa privada