Edictes

Exercici: 2019 Bop: 107-0 Edicte: 4380 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'activitat
Exercici: 2019 Bop: 102-0 Edicte: 4155 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'informació pública del Pla especial urbanístic àmbit PEU-04 entorn església de Sant Pere de Palau-sator
Exercici: 2019 Bop: 97-0 Edicte: 3887 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva del text íntegre de les ordenances fiscals números 1, 2, 3 i 4
Exercici: 2019 Bop: 60-0 Edicte: 2135 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública de la modificació de diverses ordenances fiscals
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2053 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública de diversos padrons fiscals per l'exercici de 2019
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2042 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 55-0 Edicte: 1917 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança municipal de convivència ciutadana i via pública de Palau-sator pel que fa a la invasió de la via i els espais públics amb vegetació, terres o altres elements sobresortints
Exercici: 2019 Bop: 53-0 Edicte: 1791 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'aprovació inicial del projecte d'urbanització del PAU-04 de Sant Julià de Boada
Exercici: 2019 Bop: 25-0 Edicte: 645 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 1 general, d'inspecció i recaptació
Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 18 AJUNTAMENT DE PALAU-SATOR Edicte d'informació pública de l'aprovació inicial de la modificació d'una ordenança